Banner image

Mit gondoltak a budapesti lakásviszonyokról szakemberek: a kérdéssel foglalkozó építészek, közgazdászok, szociálpolitikusok, jogászok, várospolitikusok? Hogyan viszonyultak lakásaikhoz a hétköznapi emberek? Milyen lakhatási alternatívák álltak előttük és milyen motívumok alapján választottak ezek között? Milyen előfeltevéseken alapult, milyen értékrendet követett a jogi szabályozás, a szociálpolitikai döntéshozatal és az építészeti megoldások, illetve hogyan reagált erre a hétköznapi tapasztalatokat közvetítve a sajtó és a szépirodalom? Hogyan ütköztek össze és formálódtak ezek az elgondolások a lakásügy szereplőinek érdekharcaiban és kik voltak egyáltalán ezek a szereplők? A mai budapesti lakásviszonyoknak, a ma is mindennapi használatban lévő épített környezetnek a megértéséhez is fontos e formák kialakulásának, a kialakulásuk mögötti társadalomképeknek, gondolkodásmódoknak, érdekkonfliktusoknak a megismerése.

Honlapunkon e kérdések megválaszolásában szeretnénk segíteni az érdeklődőket a téma forrásainak és ezekre épülő elemzések közzétételével, elsősorban az 1945-ig tartó korszakra vonatkozóan. Két fő tartalomtípust alakítottunk ki. A Házak adatbázisa főként Budapest Főváros Levéltárában őrzött Építési Ügyosztályok Tervtára (BFL XV.17.d.329) anyagára épül, mely – ha hiányokkal is – tartalmazza a budapesti épületek hatóságilag engedélyezett terveit az 1873-as városegyesítéstől az ezredfordulóig. Kutatásaink során összeállítottuk az egyes városrészekben 1880¬–1945 között épült épületek listáját, majd ezt alapul véve került sor az adatbázisban tervdokumentációval – és amennyiben rendelkezésre áll, az épületről egykorúan megjelent ismertetéssel, értékeléssel, fotóval – is szerepeltetendő házak kiválogatására egyrészt valós és virtuális (Google Maps és Google Earth segítségével) helyszínbejárás, valamint az egykorú és az építészettörténeti szakirodalom, a publikált építészeti topográfiák és a levéltári források alapján. Ezt követően történt a válogatásba beemelt épületek fennmaradt tervdokumentációjának szisztematikus áttekintése Budapest Főváros Levéltára említett tervsorozatában. A tervcsomagokban helyszínrajzok, lakóépület-tervek: általában két sorozat (néha három, négy módosított sorozat) épület- és lakásalaprajz, keresztmetszeti rajzok, homlokzati tervek, átépítési, átalakítási tervanyagok találhatók. Ezek közül épületenként egyedileg mérlegelve kerültek kiválasztásra azok a helyszínrajzok, szintenkénti alaprajzok és gyakran az építést követő években, évtizedekben végrehajtott rá- és átépítések, lakás-átalakítások, felosztások, komfortosítások tervei, melyeket az adott kor lakóház-építkezését illetően valamilyen szempontból jellegzetesnek, a tendenciákat jól szemléltetőnek, vagy éppen ahhoz képest különleges, egyediségénél fogva figyelmet érdemlő megoldásnak ítéltünk.
A másik fő tartalomtípust a Témák jelentik. Itt rövid cikkek formájában a lakásügy egy-egy kérdését járjuk körül, az egyes témák oldalán pedig megnyithatók és letölthetők a kapcsolódó források. A tematikus blokkok melyek feltöltése folyamatosan zajlik, felölelik a lakhatás egykorú jogi formáit (bérlet, albérlet, társasház, szövetkezet), a lakáskérdéssel, szabályozással, hatósági beavatkozással, lakáspolitikával kapcsolatos egykorú diskurzusok bemutatását, a lakásépítés egykorú kritikáját és a megújítására irányuló törekvéseket. A dokumentumok között a tematikai rendtől függetlenül is többféle szempont szerint kereshetünk.

A honlap tartalmát folyamatosan gyarapítjuk.

Létrejöttét az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 105953. sz. „Lakás, ház, lakhatás Budapesten: épített formák és diszkurzív terek, 1870–1945” című projektje és Budapest Főváros Levéltára támogatta.